WARNING! Your Flash Player may be out of date | Viruskasino WARNING! Your Flash Player may be out of date ~ Viruskasino

WARNING! Your Flash Player may be out of date


VAROVANIE-WARNING! Your Flash Player may be out of date.

Jedna sa o triviálnu infekciu, odstránenie tejto infekcie je jednoduché.
Veľa užívateľov formátoval svoj počítač a urobil čistú re-inštaláciu svojho systému Windows,čo je samozrejme hlúposť,preto ze infikovaný je aj Router.

Symptómy.
Pri spustení akéhokoľvek prehliadača sa objaví hláška "WARNING! Your Flash Player may be out of date. Please update to continue.
Spoľahlivo infikuje aj Router, to zabezpečí ze po reštarte stále a znova sa nastavia falošné DNS servery.
Ako odobrať VAROVANIE-WARNING! Your Flash Player may be out of date.


Tento postup doporučujem prísne dodržať.
1:Stiahnite na plochu ADWcleaner.
2:Stiahnite na plochu Junkwareremovaltool. Malwarebytes.
3.Nájdeme dokumentáciu od Rootra a naštudujeme ako treba nastaviť.
4:Nájdeme dokumentáciu od poskytovateľa internetu.

5:Obnovte všetky prehliadače ktoré používate.
Jednoduchým obnovením prehliadačov do ich pred voleného nastavenia môžete opraviť rad problémov.
Či už po odstránení infekcie, alebo v priebehu času sa môžu objaviť problémy.
Precitať a použiť NÁVOD


6:Použite ADWcleaner a junkwareremovaltool ,TFCleaner.Malwarebytes.
7:Odpojte počítač od internetu.

8:Router Reset.
Vytlačte,kopírujte ,uložte tento návod.Stratíte pripojenie na Internet.

Reset odstráni všetky vaše nastavenia, a prístroj bude obnovený do továrenského nastavenia.
Stlačte a podržte tlačidlo reset na routeru po dobu 10 až 15 sekúnd.
Umiestnenie tlačidla Reset sa líši v závislosti na vašom routry značku a model, ale to sa zvyčajne nachádza v malej dierky na boku alebo na zadnej strane prístroja.
Vložte narovnané kancelárskej sponky alebo ceruzku do otvoru, RESET, stlačte a podržte po dobu 10 až 15 sekúnd kým nezačnú blikať indikátory na Routry.
Router je teraz nastavený späť na továrenské hodnoty.
Default Heslo od Routra nájdete na spodku pristroja.

9:Spustíme príkazový riadok a zadáme príkaz.
ipconfig /flushdns
enter
netsh winsock reset
enter

Nastavenie počítača Windows NT/2000/XP.

Konfigurácia protokolu TCP/IP.
1. Vo Windows XP kliknite na .
Štart.
Ovládací panel.
Sieťové pripojenie.
Pravým tlačidlom kliknite na pripojenie k miestnej siet.
Potom kliknite na vlastnosti.
Zvoľte Internetový protokol TCP/IP a kliknite na vlastnosti.
Objaví sa obrazovka s vlastnosťami protokolu TCP/IP,
Zaškrtnite voľbu získavať IP adresu automaticky a získavať IP adresu DNS serveru automaticky.
Kliknite na tlačidlo  ďalší a Na karte IP nastavenie odstráňte predtým inštalované brány a kliknite na OK.
Kliknutím na OK zavrite okno vlastnosti internetového protokolu TCP/IP).
Kliknutím na OK zavrite okno pripojenie k miestnej sieti.
Pripojte  počítač k internetu a reštartujte počítač.

Nastavenie počítača Windows Vista/7.

Konfigurácia protokolu TCP/IP.
1:Kliknite na Start, Setup (nastavenie) a Control Panel (ovládací panel).
2:V sekcii Network and Internet (sieť a internet) zvoľte View network status and tasks. (zobraziť stav siete a sieťové úlohy).
3: Potom v ľavej lište zvoľte Change adapter settings. (zmeniť nastavenie adaptéra)
4: Pravým tlačidlom kliknite na Local Area Connection (pripojenie k miestnej sieti) a potom kliknite na Properties (vlastnosti).
5:Zvoľte Internet protocol version 4 (Internetový protokol TCP/Ipv4) a kliknite na Properties (vlastnosti).
6:Objaví sa obrazovka s vlastnosťami protokolu TCP/IP.
7:Zaškrtnite voľbu Obtain an IP address automatically (získavať IP adresu automaticky).
8:Zaškrtnite voľbu Obtain DNS server automatically (získavať IP adresu DNS serveru automaticky).
9:Kliknite na tlačidlo Advanced (ďalší).
10:Na karte IP Settings (IPnastavenie) odstráňte predtým inštalované brány (Default gateways) a kliknite na OK.
11:Kliknutím na OK zavrite okno Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (vlastnosti internetového protokolu TCP/IPv4).
12:Kliknutím na OK zavrite okno Local Area Connection (pripojenie k miestnej sieti).

Nastavenie Routra.

Na konfiguráciu zariadenia použite webový prehliadač.
Zadajte adresu http://192.168.1.1
Na nastavenie Routra TPLINK.
video.
Nastavenie Routra TP-LINK

Poznámka.
Pre kontrolu správnej inštalácie  či je vaše pripojenie funkčné, skontrolujte LED (routra).
Na otestovanie pripojenia počkajte, kým LED kontrolka svieti na zeleno.

Nastavenie počítača Macintosh.

Konfigurácia protokolu TCP/IP
1. V ponuke Apple zvoľte Control Panel (ovládací panel) a dvojito kliknite na TCP/IP.
2. Zo zoznamu Connect via (pripojiť sa cez) zvoľte Ethernet.
3. Zo zoznamu Configure (konfigurácia) zvoľte Using DHCP Server (pomocou serveru DHCP).
4. Zavrite Control Panel TCP/IP (ovládací panel TCP/IP).
5. Po výzve uložte zmeny v konfigurácií kliknutím na Save (uložiť).
6. Reštartujte počítač.
Veľa šťastia!!!